Yhdistyksemme lausunto Jokelan osayleiskaavaluonnoksesta

Asia: lausuntopyyntönne 19.4.04 -Jokelan osayleiskaavaluonnos

TUUSULA KUNTA
Kuntakehitys/kaavoitus

Pyydettynä lausuntonamme Jokelan osayleiskaavaluonnoksesta 23.3.2004 toteamme kohteliaimmin seuraavaa:

Jokelan Tiilitehdasperinneyhdistyksen toiminnan ensisijaisena tavoitteena on vaalia Tuusulan kunnan Jokelan taajaman teollisuusperinnettä sekä edistää entisen Jokelan tiilitehtaan rakennusten ja piha-alueiden kunnostamista ja säilyttämistä niiden kulttuuurihistoriallista arvoa vastaavassa asussa.

Pääosa Jokelan vanhan tiilitehtaan alueesta ja rakennuksista on edelleen käytössä Tuusulan kunnan varikkona. On ilmeistä, että varikkokäyttö onkin viimeisten vuosien aikana johtanut alueen ja rakennusten säilymiseen tähän päivään siten, että alueen kunnostaminen käyttäen säilynyttä rakennuskantaa toimivaksi kulttuuri- ja toimintakeskukseksi on mahdollista ja perusteltua. Arvokkain ja erityisesti suojeltava kohde alueella on vanhan tiilitehtaan rengasuuni suojarakennelmineen. Tuusulan kunnan toimenpiteinä uunin suojarakenteita on korjattu ja uusittu museoviraston ohjeiden mukaisesti vuoden 2003 aikana Pääosa muista rakennuksista on, kuten edellä jo toteamme varikon käytössä, mikä on taannut rakenteiden kunnon säilymisen.
Keskitymme lausunnossamme ko. alueeseen. Se on osayleiskaavaluonnoksessa merkitty työpaikka- ja yhteiskuntateknisen huollon alueeksi sekä rengasuuni merkittäväksi säilytettäväksi rakennukseksi.

Tuusulan kunnan ja yhdistyksemme kesken on 11.2.2004 tehty ns. yhteistoimintasopimus, jolla Tuusulan kunta antaa Jokelan Tiilitehdasperinne ry:lle luvan kartoittaa, ideoida ja suunnitella rakennusten ja ulkoalueiden käyttöä hankeasiakirjoissa kuvatun yleissuunnitteluvaiheen mukaisesti.

Hankeasiakirjoissa yleissuunnitelmalla tähdätään pitkällä aikavälillä:
- kohteen varsinaiseen kunnostamisrakentamiseen
- toimintojen ja hallinnoimisen järjestämiseen
- toimintojen aloittamiseen yleissuunnitelman mukaisesti.

Lopullisena tavoitteena on:
- kunnostaa kohde Jokelan kulttuuri- ja toimintakeskukseksi
- toteuttaa keskus valtakunnalliseksi savenkäsittely ja tiilitekniikan opetus- ja esittelytilaksi
- perustaa keskukseen tilliteollisuuden vaiheita esittelevä museo.

Hanketta varten olemme saaneet Te-keskuksen määrärahan käytettäväksi tämän vuoden aikana.

Suunnitteluun on kiinnitetty yhdistyksen ja suunnittelutoimiston 7.4.2004 kesken tehdyllä sopimuksella "Arkkitehdit Hannunkari&Mäkipaja" arkkitehtitoimisto. Suunnittelutyö on aloitettu. Sen tulee tämän ensimmäisen vaiheen osalta olla valmis 1.9.2004 mennessä. Suunnitelmaan sisältyy myös varikkoalueella ulkoalueiden osittaista kunnostamista puistomaiseksi. Tämä toteutetaan yhdistyksen toimenpiteinä loppukesän aikana.

Suunnittelutoimisto on laatinut alustavan ehdotuksensa alueen käytöstä. Suunnittelutoimiston laatima esitys 19.5.2004 / Veikko Mäkipaja on tämän lausuntomme liitteenä. Vaikka ehdotus tässä vaiheessa on vielä alustava, esitetään siinä jo kattavasti ja perustellusti alueen käyttö- ja entisöimissuunnitelma.
Sen lähtökohta on luoda alueesta toimiva ja Jokelan keskustaan hyvin niveltyvä elävä toimintakeskus nykyisen rakennuskannan varaan. Suunnitelmassa osoitetaan myös mahdollisuus vähäisen asuntokannan rakentamiseen kokonaisuuteen hyvin niveltyvänä.
Suunnitelmassa rengasuuni suojarakenteineen ja siihen välittömästi liittyvät tiilien kuivaustilat lii-tettäisiin museotilana yhdeksi kokonaisuudeksi. Rengasuunin ympärystilat varustettaisiin yleisön monitoimitilaksi.
Museoon myös monitoimitilana liittyisi nykyinen koneiden huoltotilahalli.
Alueen käytön yksi pääajatuksista on luoda siitä opetuskeskus. Nykyiset tilat on varsin helposti varustettavissa ko. käyttöön toimistotiloineen.
Suunnitelmassa kaikki rakenteet säilytettäisiin muuttumattomina -sisätilojenkin varustaminen uuteen käyttöön ei vaatisi rakenteiden muuttamista, vain osin palauttamista alkuperäiseen tilaan esim. purkamalla myöhemmin tehtyjä kevyitä sisätilojen seiniä. Myös varastorakennukset soveltuisivat nykyisellään uudessa käytössä.
Yksi pääajatuksista on rakennusten käytön suunnittelun ohella luoda alueesta rata-aluetta kohti aukeava puisto, mikä parantaisi Jokelan ulkoista ilmettä pääliikenneväylään päin ja tukisi siten Jokelan luonnetta puutarhakaupunkina oleellisesti.
Esitämme, että osayleiskaavan jatkovalmistelussa otettaisiin huomioon edellä esittämämme suunnitelma siten, että kaavoitus tukisi tavoitteemme toteutumista.

Osayleiskaavaluonnoksessa ns. kartanon alue on esitetty pääosin pientaloasuntoalueeksi. Kartanon alue liittyy osiltaan saumattomasti tiilitehtaan alueeseen. Vanhaan teollisuurakenteeseen kuuluvat rakennukset on arvioitu Keski-Uudenmaan maakuntamuseon 12.5.2003 antamassa lausunnossa.
Siinä erityisesti mainitut rakennukset: Laatikkotehtaan rakennukset, Vanutehdas, Tiilitehtaan isännöitsijän asuintalo piharakennuksineen ja siihen välittömästi liittyvä omenapuutarha ja pehtorin talo liittyvät sekä historiansa osalta että rakenteina välittömästi tiilitehdasalueeseen.
Esitämme siten myös, että osayleiskaavan jatkovalmistelussa otettaisiin tämä näkökohta huomioon ja selvitettäisiin perusteellisesti näiden rakennusten liittäminen tiilitehdasaluetta täydentäväksi teollisuushistorialliseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelu olisi haluttaessa joustavasti liitettävissä tiilitehdasalueen suunnitteluun. Tämä ei osayleiskaavaluonnoksen perusteella arvioiden häiritsisi eikä kaventaisi muun kartanon alueen käyttöä uutena asuntoalueena, vaan korostaisi siltäkin osin puistomaisuutta ja alueen vanhaa teollisuusperinnettä.

 

Jokelassa 27.5.2004

 

Jokelan Tiilitehdasperinne ry

 

Olli Jokinen,pj.        Jaakko Aho,siht.

 

Liitteet: Yleissuunnitelmaluonnos/19.5.04
Yhteistyösopimus 11.2.04